Databáze kompetencí

Zpùsobilosti neboli kompetence – to je jazyk, kterým jsou v soustavì povolání popisovány požadavky na vykonavatele práce. Øíkají, co má zamìstnanec znát, umìt a jak se má chovat. Národní soustava kvalifikací je pak využívá pøi vymezování jednotlivých kvalifikací (www.narodni-kvalifikace.cz)

Nejsou žádné aktuality
Operační program lidské zdroje a zaměstnanost