Měkké kompetence

a01Efektivní komunikace zařadit do exportu
Úroveň 0
 • formulování myšlenek jak v písemné, tak ústní podobě je značně problematické
 • schopnost naslouchat druhým je omezená,
 • předávání informací ostatním je nahodilé, sporadické a kusé

Úroveň 1
 • formulování myšlenek, zejména v písemné podobě, je pro něj obtížné,
 • mívá problémy s nasloucháním
 • informace předává ostatním pouze na vyžádání,
 • jeho reakce na nečekané situace nelze předvídat

Úroveň 2
 • v běžných situacích jasně a srozumitelně formuluje své myšlenky jak v mluvené, tak písemné podobě
 • naslouchá ostatním bez větších obtíží,
 • sdílí informace,
 • reaguje přiměřeně na vzniklou situaci
 • jeho komunikace není vždy přesvědčivá

Úroveň 3
 • jasně a srozumitelně formuluje své myšlenky jak v mluvené, tak písemné podobě,
 • naslouchá ostatním
 • reaguje asertivně na vzniklou situaci,
 • dokáže svým projevem zaujmout ostatní,
 • toleruje názory ostatních

Úroveň 4
 • formulování myšlenek v písemné i ústní podobě je na velmi dobré úrovni,
 • aktivně naslouchá ostatním
 • zdravé a přiměřené sebeprosazování je pro něj přirozené,
 • dokáže prezentovat před skupinou
 • dokáže komunikaci otevřít,
 • vytváří prostředí, aby komunikovali i druzí,
 • vítá a rozvíjí názory ostatních
 • dokáže vyvolat konstruktivní konflikt,
 • vyžaduje zpětnou vazbu

Úroveň 5
 • formulování myšlenek v písemné i ústní podobě je na výborné úrovni
 • praktikuje aktivní naslouchání bez výjimky za všech okolností
 • zdravé a přiměřené sebeprosazování je pro něj přirozené
 • dokáže prezentovat na velkém fóru a svým projevem dokáže druhé přesvědčit
 • dokáže od jiných získat jejich skutečné názory a pracovat s nimi,
 • dokáže využívat konstruktivní konflikty
 • umí pracovat se zpětnou vazbou,
 • komunikuje s jinými kulturami
a02Kooperace (spolupráce)  zařadit do exportu
Úroveň 0
 • spolupráce s ním je velmi problematická
 • ochota a zájem pracovat ve skupině směrem ke společnému cíli je zanedbatelná

Úroveň 1
 • je spíše pasivní než aktivní,
 • má nízkou identifikaci se skupinovým cílem, dělá jen to, co je nezbytně nutné
 • informace poskytuje jen na vyžádání

Úroveň 2
 • je spíše aktivní než pasivní,
 • je součástí skupiny, přizpůsobuje se požadovanému chování
 • respektuje skupinové cíle,
 • informace sdílí, avšak sám je aktivně nenabízí

Úroveň 3
 • aktivně spolupracuje,
 • do činností skupiny se ochotně zapojuje a sehrává v ní pozitivní roli
 • směřuje své aktivity ke skupinovému cíli,
 • sdílí a nabízí informace,
 • respektuje druhé a výsledky jejich úsilí

Úroveň 4
 • aktivně působí na atmosféru a potřeby skupiny,
 • významně přispívá k dosahování skupinových cílů
 • je schopen přebírat zodpovědnost za výsledky skupinové činnosti
 • sdílí, aktivně vyhledává a nabízí relevantní informace

Úroveň 5
 • ve skupině zaujímá roli nenuceného leadera, má přirozenou autoritu
 • je schopen spolupráce v mezinárodních, multikulturálních týmech
a03Kreativita zařadit do exportu
Úroveň 0
 • na změny a nové nápady reaguje negativně, preferuje stereotypní práci a postupy
 • nepřichází s novými náměty a nápady - ty v něm vyvolávají pocit ohrožení a odpor
 • bojí se rizik a vyhýbá se jim

Úroveň 1
 • změnám se dokáže přizpůsobit, ale jen do té míry, která mu zajistí „přežití“
 • na základě silného podnětu či jednoznačné instrukce dokáže vymyslet jednoduchá zlepšení
 • rizika vnímá jako přímé ohrožení,
 • riskantní řešení nevyhledává

Úroveň 2
 • aktivně zpracovává podněty z okolí
 • je schopný opakovaně přicházet s náměty na zlepšení resp. usnadnění své pracovní činnosti, zpravidla je však nedokáže samostatně připravit ani realizovat
 • rizika vnímá, ale nevyhodnocuje je správně - snadno jej odradí od akce, nebo je podcení

Úroveň 3
 • aktivně vyhledává příležitosti ke zlepšení či změně, je obdařen intuicí pro podnikatelské příležitosti
 • má dostatek odvahy a/nebo vytrvalosti k realizaci či prosazení svých nápadů resp. „zlepšováků“
 • rizika s nimi spojená sice vnímá, ale nezabývá se jejich systematickou prevencí

Úroveň 4
 • je připraven k boji s konkurencí, kterou vnímá stejně ostře jako podnikatelské příležitosti
 • neustále připravuje a realizuje změny a nové projekty, které posilují pozici jeho či jeho firmy
 • rizika je schopen rychle vyhodnotit a snaží se je eliminovat

Úroveň 5
 • podnikatelská intuice a strategické myšlení mu umožňují připravit a realizovat nové záměry, které mu vytvářejí výbornou výchozí pozici v konkurenčním prostředí
 • je schopen využít a ocenit myšlenky a nápady ve svém okolí
 • systematicky pracuje s riziky, která je schopen vyhodnotit a minimalizovat tak, aby neohrožovala strategické záměry jeho či jeho firmy
a04Flexibilita zařadit do exportu
Úroveň 0
 • obtížně se vyrovnává se změnami a reaguje na ně negativně
 • nové myšlenky a podněty zpracovává s velkými obtížemi,
 • je zatížen stereotypy
 • je vysoce závislý na stabilitě pracovního prostředí a postupů
 • přenášet pozornost mezi úkoly je pro něj velmi náročné

Úroveň 1
 • obtížně se vyrovnává se změnami,
 • na přijetí nových myšlenek a podnětů potřebuje dostatek času
 • stereotypy v jeho životě sehrávají důležitou roli,
 • potřebuje příklady a vzory
 • je závislý na stabilitě pracovního prostředí a postupech
 • schopnost přenášet pozornost mezi úkoly má své limity

Úroveň 2
 • akceptuje pozvolné, postupně dávkované změny,
 • na přijetí nových myšlenek a podnětů potřebuje čas
 • je schopen pozvolně překonávat stereotypy
 • je schopen přenášet pozornost mezi menším počtem úkolů, je-li to požadováno
 • stabilita pracovního prostředí a postupů je pro něj stále důležitá

Úroveň 3
 • změny pro něj nepředstavují stres a akceptuje je bez problémů
 • je schopen přijímat nové myšlenky
 • je schopen překonávat stereotypy, nebrání se novým metodám a postupům
 • je schopen přenášet pozornost mezi úkoly, ale sám takové situace nevyhledává
 • přizpůsobuje se novému pracovnímu prostředí a úkolům
 • uzná-li to za potřebné, je schopen učit se novým věcem a postupům

Úroveň 4
 • změny vítá, vidí v nich příležitosti, sám je vyhledává
 • nové myšlenky a podněty vítá, je otevřený všemu novému,
 • nebojí se rizika nepoznaných cest
 • je připraven a ochoten učit se, má zájem dále se rozvíjet, obohacovat své znalosti a dovednosti
 • přispívá svými náměty a vylepšuje stávající stav
 • je schopen reagovat v nepředvídaných situacích a improvizovat

Úroveň 5
 • aktivně prosazuje změny a přebírá za ně zodpovědnost
 • je iniciátorem nových myšlenek, má inovativní a kreativní myšlení
 • zpochybňuje stereotypy a zavedené postupy
 • vhodně volí styly a metody práce s ohledem na ostatní, kontext, situaci
 • trvale se rozvíjí, obohacuje své znalosti a dovednosti
a05Uspokojování zákaznických potřeb  zařadit do exportu
Úroveň 0
 • vůči zákazníkům je neochotný a nevstřícný,
 • je uzavřený, má nechuť komunikovat
 • nezvládá emoce, reaguje agresivně v případě nátlaku
 • vyjadřuje se negativně o zákaznících nebo vlastní firmě
 • neví nic o potřebách zákazníka a ani se o ně nezajímá

Úroveň 1
 • je pasivní vůči zákazníkovi bez negativních projevů,
 • komunikuje nedostatečně se zákazníkem
 • vyjadřované emoce nejsou vždy adekvátní situaci
 • neuměle a nedostatečně posuzuje zákazníkovy potřeby

Úroveň 2
 • má snahu vyhovět zákazníkovi a uspokojit jeho základní potřeby,
 • je schopný vstřícného chování
 • má obavy z nových kontaktů,
 • vyjednává instinktivně,
 • komunikuje se zákazníkem a zvládá emoce
 • ne vždy a včas předvídá a rozpoznává potřeby zákazníků

Úroveň 3
 • dokáže zjistit a uspokojit zákazníkovy potřeby,
 • jeho chování je vstřícné, jednání příjemné
 • uvědomuje si odpovědnost za zákazníkovu spokojenost,
 • snaží se získat zpětnou vazbu
 • je schopen se zákazníkem komunikovat a jít za hranice formální komunikace
 • své emoce zvládá i ve vypjatých situacích,
 • zná svou firmu/produkt/zákazníky,
 • je loajální

Úroveň 4
 • je empatický, předvídá potřeby a očekávání zákazníka,
 • jedná a komunikuje profesionálně
 • usiluje o spokojenost, důvěru a dlouhodobý prospěch zákazníků,
 • dokáže účinně vyjednávat
 • zvládá konfliktní situace,
 • přijímá osobní zodpovědnost

Úroveň 5
 • je vzorem vstřícného chování a vystupování vůči zákazníkům
 • systematicky buduje a udržuje vztahy, má snahu o jejich neustálé zlepšování
 • zastává roli důvěryhodného poradce,
 • umí zákazníka přesvědčit a ovlivnit
a06Výkonnost zařadit do exportu
Úroveň 0
 • nedosahuje požadovaného výkonu, je nespolehlivý
 • jeho práce se neorientuje na výkon a výsledek (přínos)
 • nereflektuje na zpětnou vazbu, sleduje pouze osobní cíle
 • jeho pracovní výkon musí být trvale a důsledně kontrolován

Úroveň 1
 • snaží se dosáhnout požadovaného úkolu, ale potýká se při tom s problémy
 • snaží se podávat výkon, avšak ne vždy dosáhne požadovaného výsledku
 • problematicky přijímá zpětnou vazbu, včetně hodnocení výkonu
 • vykonává zadané úkoly, nepřemýšlí nad jejich smyslem, musí být kontrolován
 • dokáže sledovat vždy pouze jednu prioritu

Úroveň 2
 • většinou dosahuje spolehlivého a stabilního výkonu, výjimečně se potýká s problémy
 • orientuje se na výkon i na výsledek (přínos), rozpozná podstatné kroky vedoucí k jeho dosažení
 • zůstává-li však bez kontroly, hrozí, že poleví,
 • formálně přijímá zpětnou vazbu
 • je ochoten se v případě potřeby dále rozvíjet,
 • dokáže sladit některé osobní a týmové nebo firemní priority

Úroveň 3
 • jeho výkon je spolehlivý a stabilní,
 • má schopnost podat jednorázový výrazný výkon dle potřeb zadavatele
 • orientuje se na výkon i na výsledek (přínos), rozpozná a uskuteční podstatné kroky vedoucí k dosažení vlastního i týmového výsledku
 • nemusí být příliš kontrolován,
 • reaguje na zpětnou vazbu a dokáže se poučit z chyb
 • dokáže sladit osobní a týmové nebo firemní priority
 • je schopen určité míry sebekontroly a sebemotivace, včetně sebezdokonalování

Úroveň 4
 • jeho výkon je vysoce spolehlivý a stabilní, je příkladem v osobním nasazení
 • orientuje se na výkon a na výsledek (přínos),
 • konstruktivně zpětnou vazbu přijímá i poskytuje
 • jeho osobní a týmové nebo firemní cíle jsou v souladu, zvyšuje efektivitu výkonu
 • je schopen sebekontroly a sebemotivace, včetně sebezdokonalování

Úroveň 5
 • jeho výkon a výsledek (přínos) je nadstandardní
 • jeho osobní a týmové nebo firemní cíle jsou v souladu, má manažerské předpoklady pro zvyšování výkonu
 • konstruktivně zpětnou vazbu přijímá i poskytuje, a v návaznosti na ni navrhuje řešení
 • je schopen sebekontroly,
 • je motivován a motivuje ostatní, včetně sebezdokonalování
a07Samostatnost zařadit do exportu
Úroveň 0
 • je nesamostatný, ani jednoduché a přesně definované úkoly neplní s jistotou
 • neumí se samostatně rozhodovat,
 • je závislý na skupinovém myšlení,
 • necítí potřebu mít informace

Úroveň 1
 • samostatně plní pouze jednoduché přesně definované úkoly
 • potřebuje dohled a kontrolu, je závislý na vedení,
 • podléhá skupinovému myšlení
 • přizpůsobuje se názoru ostatních

Úroveň 2
 • samostatně a spolehlivě plní běžné úkoly, u ostatních úkolů (nových, problematických apod.) potřebuje dohled nebo podporu
 • vyhovují mu instrukce, návody, směrnice, manuály, řády, předpisy, podle kterých se orientuje
 • je schopen se rozhodnout bez ohledu na skupinové myšlení, když se může opřít o manuál, předpis (jinou vnější autoritu)

Úroveň 3
 • samostatně a spolehlivě plní všechny zadané úkoly, pomoc jiných vyhledává v případě potřeby
 • řídí sám sebe při plnění rutinních úkolů, u náročnějších potřebuje podporu
 • někdy neodhadne správně své síly,
 • samostatně získává informace
 • je schopen vyjadřovat své názory odlišné od názoru skupiny, i za cenu možných konfliktů

Úroveň 4
 • dokáže složitý úkol převést na dílčí úkoly i konkrétní kroky
 • při plnění úkolů řídí sám sebe, umí své síly odhadnout a rozložit,
 • plánuje a je schopen se koncentrovat
 • rychle a pružně se rozhoduje
 • v případě potřeby neváhá vyhledat pomoc, dokáže získat veškeré potřebné zdroje (informace apod.)
 • nebojí se odpovědnosti a přijímá určitou míru osobního rizika

Úroveň 5
 • dokáže cíl převést na kroky (úkoly) potřebné k jeho dosažení
 • při plnění úkolů řídí sám sebe, umí své síly odhadnout a rozložit
 • plánuje a je schopen se dlouhodobě koncentrovat,
 • rychle a pružně se rozhoduje
 • v případě potřeby neváhá vyhledat pomoc, dokáže získat veškeré potřebné zdroje (informace apod.)
 • nebojí se nést osobní riziko, protože ho umí dobře posoudit
a08Řešení problémů zařadit do exportu
Úroveň 0
 • nedokáže rozpoznat problémy nebo je ignoruje,
 • vyhýbá se řešení problémů, je pasivní
 • neumí najít a definovat podstatu problémů

Úroveň 1
 • pouští se do problémů, když má jistotu, že zná cestu ke správnému řešení
 • zpravidla potřebuje pomoc druhých,
 • podstatu snadno identifikuje jen u jednodušších problémů
 • systematicky je schopen řešit pouze jednodušší problémy,
 • kreativní je jen zcela výjimečně

Úroveň 2
 • samostatně řeší jednodušší problémy
 • řešení komplikovanějších problémů bývá nesystematické přesto, že se mu daří definovat podstatu
 • je pro něj obtížené aplikovat teoretické poznatky v praxi,
 • snaží se využívat svou intuici a kreativitu

Úroveň 3
 • přistupuje k řešení problému aktivně a samostatně
 • dokáže najít a definovat podstatu i u složitějších problémů
 • dokáže problém strukturovat a systematicky řešit a do budoucna mu předcházet
 • většinou umí skloubit analytické a kreativní myšlení,
 • v případě potřeby dokáže řešit problém týmově

Úroveň 4
 • dokáže definovat příčiny a následky problému,
 • využívá jak analytické, tak kreativní myšlení
 • dokáže posoudit, kdy si problém žádá individuální přístup a kdy týmovou spolupráci
 • podporuje motivující prostředí pro řešení problémů,
 • umí pracovat s prioritami
 • je schopen podílet se na tvorbě standardů, kterými předchází vzniku problémů

Úroveň 5
 • jak samostatné, tak týmové řešení problémů je mu zcela vlastní, je schopen vést řešitelské týmy
 • na základě svých zkušeností se spoléhá na svou intuici, využívá kreativní myšlení
 • vytváří motivující prostředí pro řešení problémů
 • je schopen vytvářet nebo se podílet na tvorbě standardů, kterými předchází vzniku problémů
 • dokáže překonávat předsudky a stereotypy myšlení
a09Plánování a organizování práce zařadit do exportu
Úroveň 0
 • neplánuje, selhává ve výkonu, úkoly plní nahodile,
 • organizační věci řeší až ve chvíli, kdy jsou neodkladné
 • vyhodnocuje jen aktuální situaci

Úroveň 1
 • je schopen plánovat konkrétní činnosti a aktivity,
 • jeho výkon bývá často nestabilní,
 • nerozlišuje priority
 • zajistí si základní zdroje a má hrubý časový odhad,
 • sám plní úkoly nesystematicky, potřebuje být řízen
 • vyhodnocuje jen aktuální situaci

Úroveň 2
 • je schopen rozlišovat dlouhodobé a krátkodobé plány,
 • obvykle podává očekávaný výkon
 • plánuje aktivity v závislosti na naléhavosti,
 • dokáže rozlišit naléhavé a důležité, ne vždy podle toho jedná
 • v případě nutnosti vytváří varianty plánu, nedokáže však o nich rozhodovat samostatně
 • dokáže organizovat svoji činnost a výkon,
 • umí skloubit svou činnost s činností a plány ostatních

Úroveň 3
 • plánuje krátkodobě i dlouhodobě v souladu s plány okolí,
 • stabilně podává požadovaný výkon
 • dokáže rozlišit naléhavé a důležité a podle toho se rozhoduje i jedná
 • vytváří varianty plánu, ve standardních situacích se samostatně rozhoduje
 • plánuje potřebné zdroje a čas,
 • vyhodnocuje naplňování plánů
 • standardně organizuje činnost svou a je schopen zorganizovat činnost druhých

Úroveň 4
 • plánuje krátkodobě i dlouhodobě v souladu s plány a potřebami okolí
 • snaží se svůj výkon neustále zlepšovat,
 • rozhoduje na základě priorit, preferuje důležité před naléhavým
 • vytváří varianty plánu tak, aby efektivně směřovaly ke stanovenému cíli,
 • pracuje s riziky
 • plánuje potřebné zdroje i jejich efektivní využití a čas
 • vyhodnocuje naplňování cílů, plánů a aktivit k nim směřujících a podle toho jedná
 • organizuje činnost svou a je schopen účinně zorganizovat činnost druhých

Úroveň 5
 • vytváří vize, navrhuje strategie a efektivně plánuje,
 • rozvíjí potenciál k výkonnosti sebe a druhých
 • stanovuje cíle a priority, motivuje okolí k jejich dosažení,
 • předvídá rizika
 • plánuje potřebné zdroje, jejich efektivní využití a čas
 • sleduje a hodnotí naplňování cílů, plánů a aktivit k nim směřujících a podle toho jedná,
 • deleguje
a10Celoživotní učení zařadit do exportu
Úroveň 0
 • necítí potřebu dalšího rozvoje, ke vzdělávání může mít i negativní postoj
 • nerozvíjí sebe sama ani novými zkušenostmi, ani prostřednictvím vzdělávacích programů

Úroveň 1
 • je-li to nezbytně nutné, je ochoten se vzdělávat,
 • jeho vzdělávací potřeby jsou řízeny vnějšími tlaky
 • je schopen si osvojit nové dovednosti, pokud souvisejí s jeho současnými dovednostmi a znalostmi
 • přijímá nové informace, přestože někdy naučené obtížně aplikuje do praxe
 • svou úspěšnost hodnotí černobíle, neúspěch jej silně demotivuje a má obtíže se z něj poučit do budoucna

Úroveň 2
 • vzdělává se převážně na základě krátkodobých cílů
 • při vzdělávání preferuje to, co jej zajímá a podle toho je schopen do svého rozvoje investovat energii
 • je schopen přijímat nové informace, zejména ty, o kterých ví, že je brzy využije
 • dokáže analyzovat svou úspěšnost, je schopen se v některých případech poučit ze svých chyb
 • naučené používá v praxi,
 • zná své silné a slabé stránky, ale nerozvíjí je cíleně

Úroveň 3
 • je přirozeně zvídavý a otevřený novým zkušenostem i znalostem
 • vyhledává nové informace a aplikuje je do praxe
 • ví, čeho chce dosáhnout, a podle toho plánuje své budoucí vzdělávací potřeby,
 • aktivně se vzdělává
 • zná své silné a slabé stránky,
 • své silné stránky dále rozvíjí
 • umí analyzovat vlastní neúspěch a poučit se z chyb,
 • při osvojování nových dovedností je vytrvalý

Úroveň 4
 • definuje své budoucí vzdělávací potřeby
 • aktivně se celoživotně vzdělává a získané poznatky (i z jiných oborů) je schopen aplikovat do své praxe
 • umí se motivovat ke vzdělávání
 • aktivně vyhledává a následně přijímá nové informace a dokáže je aplikovat
 • pro ostatní může být zdrojem informací
 • zná své slabiny a dokáže je účinně kompenzovat svými silnými stránkami, na kterých staví
 • automaticky analyzuje své úspěchy a neúspěchy a vytváří si akční plán dalšího vzdělávání

Úroveň 5
 • aktivně pracuje na prohlubování své odbornosti a profesionality, předvídá a může i ovlivňovat vývoj ve svém oboru
 • dokáže rozpoznat a definovat vzdělávací potřeby svého okolí,
 • podporuje osobní rozvoj druhých
 • sdílí znalosti a zajišťuje, aby znalosti byly sdíleny (knowledge management)
a11Aktivní přístup zařadit do exportu
Úroveň 0
 • je pasivní, nezajímá se o dění kolem sebe v práci ani v soukromém životě
 • nemá žádnou snahu něco zlepšit a udělat bez toho, aniž by mu to někdo přikázal

Úroveň 1
 • plní činnosti a úkoly, pokud dostane jasné zadání a je veden,
 • spoléhá na náměty a rozhodnutí ostatních
 • k realizaci aktivity se přidá, je-li k tomu vyzván,
 • neúspěch nebo komplikace jej snadno odradí

Úroveň 2
 • k plnění obvyklých a jasně definovaných úkolů přistupuje aktivně, k aktivnímu přístupu je potřeba jej však průběžně motivovat
 • dokáže řešit běžné problémy a situace, překonává obvyklé překážky, pokud na ně nestačí, vyhledá pomoc ostatních
 • neúspěch a komplikace mohou jeho aktivní přístup omezit

Úroveň 3
 • zajímá se o dění kolem, hledá řešení, nové aktivity, postupy a možnosti
 • angažuje se nad rámec běžných povinností, je-li dostatečně motivován
 • je schopen překonávat překážky a setrvat v činnosti i přes neúspěch a komplikace
 • reaguje na nabízené možnosti a příležitosti

Úroveň 4
 • je činorodý, intenzivně se zajímá o dění kolem sebe, aktivně vyhledává řešení, nové aktivity, postupy a možnosti
 • je rozhodný a aktivní v situacích, kdy si ostatní neví rady,
 • angažuje se nad rámec běžných povinností
 • předvídá překážky a činí preventivní opatření
 • vyhledává možnosti a příležitosti, rád zkouší a učí se nové věci

Úroveň 5
 • je přirozeně aktivní, má pozitivní přístup k životu i k práci
 • ovlivňuje dění kolem sebe, aktivně vyhledává řešení, nové aktivity, postupy a možnosti
 • je připraven podstoupit osobní riziko, aby mohl dosáhnout cíle,
 • předvídá situace a přijímá opatření
 • hledá řešení, dívá se dopředu, aby mohl vytvářet příležitosti,
 • zapojuje ostatní do svých projektů
a12Zvládání zátěže  zařadit do exportu
Úroveň 0
 • není schopen v zátěži podat přiměřený výkon, i při mírném tlaku zpanikaří a ztratí koncentraci
 • v zátežových situacích reaguje nepřiměřeně nebo nevhodně, nezvládá vlastní emoce
 • nedokáže se vyrovnat s neúspěchem, není připraven překonat překážky
 • okamžitě se vzdá, od problémových situací/lidí utíká,
 • nedůvěřuje sobě i ostatním, má obavy ze selhání

Úroveň 1
 • zátěžové situace výrazně snižují jeho schopnost soustředění, pod dohledem nebo s pomocí je však schopen podat přiměřený výkon
 • změny vnímá negativně, vyrovnává se s nimi problematicky
 • drobné překážky překonává, větší překážky jej odradí,
 • příliš si nevěří
 • neúspěch nese velmi těžce, potřebuje povzbuzení a podporu k jeho zvládnutí, k další aktivitě jej přiměje velmi silná motivace nebo okolnosti
 • při monotónních úkolech po čase selhává
 • následně je schopen si uvědomit svou neadekvátní emoční reakci na zátěžovou situaci

Úroveň 2
 • v obvyklých zátěžových situacích je schopen se soustředit a podat přiměřený výkon
 • zvládá stres, v malých dávkách i opakované překážky, snaží se hledat řešení, hledá pomoc u druhých a snaží se obtíže překonat
 • v příznivých podmínkách se dokáže soustředit i na rutinní úkoly
 • neúspěch nese nelibě, potřebuje povzbuzení a podporu k jeho zvládnutí
 • změny akceptuje, pokud jim rozumí, snaží se jim přizpůsobit
 • v běžných zátěžových situacích ovládá své emoce a reaguje přiměřeně, při vyšší zátěži ztrácí sebejistotu

Úroveň 3
 • v zátěžových situacích reaguje vyrovnaně, podává přiměřený výkon i při dlouhodobé zátěži
 • neúspěch bere jako součást života a ustojí jej,
 • je schopen požádat o pomoc
 • uvědomuje si, že mu určitá míra zátěže pomáhá podat výkon
 • vyskytnou-li se překážky, analyzuje situaci, hledá a volí řešení a překážky překonává
 • změny akceptuje a přizpůsobuje se jim
 • je ostražitý i při rutinních úkolech vyžadujících neustálou pozornost
 • ani v náročných situacích neztrácí kontrolu nad svými emocemi
 • přiměřené sebevědomí mu umožňuje vyrovnávat se se zátěží

Úroveň 4
 • podává velmi dobrý výkon i v zátěžových situacích, je vytrvalý
 • neúspěch chápe jako příležitost udělat to příště lépe,
 • změny vnímá jako samozřejmost, vítá je
 • při překonání překážek analyzuje situaci, hledá alternativy a volí nejvhodnější řešení,
 • nenechá se odradit
 • rutinní úkoly dokáže vykonávat po dlouhou dobu, má silnou vůli
 • ovládá své emoce, otevřeně vyjadřuje pocity,
 • ví, co zvládne a důvěřuje svým schopnostem

Úroveň 5
 • odvádí velmi dobrý výkon i v extrémně složitých podmínkách, realistický přístup k zátěžovým situacím, mu umožňuje získat nadhled a odstup
 • vyvolává změny za účelem efektivnějšího dosažení výsledku,
 • z neúspěchu se poučí a přijímá opatření
 • při překonání překážek analyzuje situaci, hledá alternativy a volí nejvhodnější řešení
 • při plnění rutinních úkonů se dokáže oprostit od vnějších vlivů a soustředí se v danou chvíli pouze na příslušný cíl
 • v zátěžových situacích je oporou druhým
 • je schopen i v silně vypjatých situacích kontrolovat své pocity, dokáže pracovat s emocemi druhých
 • má vysokou sebedůvěru a pocit plné zdatnosti
a13Objevování a orientace v informacích zařadit do exportu
Úroveň 0
 • informace přijímá pasivně a pracuje s velmi omezeným množstvím
 • výjimečně dohledává relevantní informace, a to nesystematicky,
 • získané informace si neověřuje
 • technologie využívá při práci s informacemi spíše výjimečně
 • získané informace využívá nahodile či nestrukturovaně

Úroveň 1
 • informace přijímá účelově,
 • dohledávání informací je často stereotypní
 • informace umí třídit / uspořádat dle velmi jednoduchých, předem daných postupů a kritérií
 • důvěryhodnost informací posuzuje na úrovni věřím / nevěřím, hodnotí je černobíle na základě autority a zdroje
 • informace předá dál, ví-li kam

Úroveň 2
 • je-li motivován okolím, vyhledává další informace,
 • viditelné nejasnosti ověřuje
 • dobře pracuje s jasně strukturovanou / standardizovanou informací
 • pro vyhledávání informací a částečně i jejich zpracování dokáže využívat technologie
 • umí rozpoznat podstatné informace, třídit je a analyzovat, pokud se týkají oblastí, v nichž se dobře orientuje
 • vytváří základní jednoduchou dokumentaci

Úroveň 3
 • informace vyhledává samostatně a cíleně, využívá širší zdroje informací
 • srovnává, posuzuje a ověřuje si informace
 • orientuje se dobře ve větším množství informací, umí rozlišit podstatné od nepodstatného
 • pro vyhledávání informací i jejich zpracování dokáže využívat technologie, umí pracovat s datovými bázemi
 • aplikuje informace v praxi a vytváří k nim příslušnou dokumentaci
 • získanou informaci dokáže předat dál a srozumitelně vysvětlit, aniž by ji zkreslil

Úroveň 4
 • cíleně vyhledává informace, ověřuje si důvěryhodnost zdrojů
 • v informacích dokáže vidět možné příležitosti,
 • využívá netradiční zdroje informací
 • strukturuje a dokumentuje získané informace inovativním způsobem
 • umí pracovat s technologiemi pokrokově

Úroveň 5
 • propojuje informace z různých i netradičních / nových zdrojů, tvoří mezi nimi vazby, nalézá a vytváří z nich příležitosti
 • z informací je schopen vytvářet know-how, které mohou využívat i ostatní,
 • řídí informační toky
 • je schopen se zorientovat v různých typech databází a vybrat klíčové informace pro daný účel a propojit je
a14Vedení lidí (leadership) zařadit do exportu
Úroveň 0
 • odmítá odpovědnost za tým, nestojí o pozici leadera nebo ji nezvládá
 • stanovování cílů i zadávání příkazů podřízeným pro něj představují problém
 • vyzařuje z něj negativní očekávání, což může odrazovat a demotivovat jeho podřízené
 • nevěnuje pozornost zlepšování a rozvjíjení svých podřízených

Úroveň 1
 • snaží se přijmout odpovědnost za skupinový výkon a výsledek jen pokud je to po něm žádáno
 • operativně vede malé týmy (dvoučlenné až tříčlenné), snaží se realizovat zadané úkoly a cíle, ale v kontrole termínů a plnění úkolů má velké rezervy
 • nevyvíjí zvláštní úsilí, aby rozvíjel ostatní

Úroveň 2
 • přijímá zodpovědnost za tým (většinou malý max. do 10 pracovníků)
 • svolává a vede operativní porady, informuje své podřízené, v kontrole výsledků má stále rezervy, nevyužívá formální autority
 • dává instrukce, demonstruje úkoly, dává užitečné rady, jde osobním příkladem
 • věří, že se ostatní chtějí učit a že jsou schopni zvládat zadané úkoly, snaží se jim předávat znalosti

Úroveň 3
 • chce zodpovídat za skupinový výkon a výsledek, chce vést a vede ostatní
 • efektivně vede porady, definuje společné cíle,
 • ověřuje, zda ostatní chápou instrukce a rozumí změnám
 • kontroluje realizaci cílů a úkolů,
 • využívá formální autoritu a moc správným způsobem
 • snaží se zvyšovat výkonnost týmu, prosazuje týmového ducha a klade velký důraz na týmové cíle
 • chrání skupinu a její reputaci vůči celé organizaci, získává zdroje a informace pro skupinu, ujišťuje se, že potřeby skupiny jsou naplňovány
 • podporuje ostatní, poskytuje jim zpětnou vazbu s cílem je dále rozvíjet a zlepšovat jejich výkon, podporuje jejich formální vzdělávání

Úroveň 4
 • jednoznačně přebírá zodpovědnost za skupinový výkon i v případě neúspěchu, analyzuje úspěšný i neúspěšný výkon a navrhuje opatření
 • snaží se, aby všichni členové týmu pochopili a ztotožnili se se skupinovým cílem, s jeho posláním a programem – organizuje strategické mítinky
 • je vynikajícím příkladem pro druhé – tj. vzorem
 • chová se jako vůdce – nezalekne se obtíží, nevyhýbá se komplikovaným situacím, ostatní na něj mohou spoléhat, je věrohodný a spolehlivý vůdce
 • zapojuje jednotlivé členy do vedení porad a řízení
 • školí a trénuje své podřízené, dokáže jim připravit studijní materiály
 • dokáže podřízeným dát prostor a možnost převzít zodpovědnost za dílčí úkoly skupinového výsledku, deleguje jim pravomoci
 • hodnotí kompetence podřízených a navrhuje možnosti a příležitosti k osvojování dalších poznatků a k rozvoji jejich kompetencí, koučuje

Úroveň 5
 • je charismatický vůdce, má přesvědčivé představy a nápady, pro které dokáže ostatní zaujmout a nadchnout, jeho strategie a nápady vyvolávají zájem a nadšení ostatních se podílet na poslání celé skupiny, odpovědnost za skupinový výkon vnímá jako základní manažerskou roli
 • organizuje a plánuje, otevřeně informuje, zapojuje členy týmu do řízení úkolů a projektů, motivuje je k aktivnímu zapojení
 • poskytuje podřízeným dostatek svobody pro rozhodování, přejímání zodpovědnosti a volbu, jakým způsobem budou postupovat při realizaci svých úkolů, kontroluje jejich výsledky a diskutuje s nimi o způsobech řešení, poskytuje zpětnou vazbu
 • cíleně rozvíjí, povzbuzuje ostatní členy týmu při přebírání odpovědnosti za dílčí výsledky skupinové práce, zastává roli kouče
 • podporuje jednotlivé členy v jejich úsilí se zdokonalovat a vzdělávat, cíleně jim předává své znalosti a zkušenosti.
a15Ovlivňování ostatních zařadit do exportu
Úroveň 0
 • nevykazuje žádné usilí ovlivňovat ostatní nebo je přesvědčovat
 • jeho prezentační dovednosti jsou nedostatečné
 • nechápe, že je nutné pochopit posluchače a přizpůsobit se jim

Úroveň 1
 • vykazuje úmysl ovlivňovat druhé, ale nevyvíjí proto žádné úsilí
 • jeho verbální i neverbální projev (dikce, akcent,…) obsahuje řadu nedostatků, což způsobuje jeho tréma a obava z cizích lidí nebo velkých skupin
 • nezabývá se motivací, zájmy a potřebami posluchačů

Úroveň 2
 • podniká určité kroky, aby ovlivnil/přesvědčil druhé, ale nedostatečně se přizpůsobuje úrovni posluchačů
 • využívá metod přímého přesvědčování – apeluje na fakta, čísla, účel a využívá konkrétních příkladů, vizuálních pomůcek, demonstrací atd.
 • pečlivě si připravuje informace pro prezentaci a formuluje dva nebo více argumentů pro diskusi
 • prezentuje jednoduchá nebo známá témata před menšími skupinami
 • přestože si je vědom zájmů a motivace posluchačů, odmítá se jim přizpůsobovat

Úroveň 3
 • cíleně kalkuluje dopad svého jednání a slov, přizpůsobuje prezentaci nebo diskusi zájmům a potřebám posluchačů
 • předvídá účinek jednání, prezentace a vystupování
 • kvůli specifickému vlivu využívá neobvyklých akcí, aktivit
 • velmi dobře prezentuje v rodném jazyce s minimem nedostatků ve verbálním a neverbálním projevu
 • zvládá prezentaci a jednání s cizími lidmi nebo větší skupinou

Úroveň 4
 • své jednání a prezentaci plánuje a připravuje tak, aby se přizpůsobil danému posluchači s cílem jej ovlivnit nebo přesvědčit
 • předvídá a připravuje se na reakce druhých
 • vytváří koalice, využívá třetích stran nebo poradců k ovlivňování druhých
 • záměrně poskytuje nebo neposkytuje informace, aby získal specifický vliv
 • jeho verbální prezentace v mateřském jazyce je vynikající, rovněž neverbální projev dokáže výrazně zaujmout posluchače
 • tréma nemá vliv na jeho dovednost zaujmout a přesvědčit ostatní
 • po přípravě je schopen prezentovat a jednat i v cizím jazyce
 • využívá různých forem a metod ovlivňování a přesvědčování

Úroveň 5
 • navrhuje a realizuje ovlivňující strategie podle konkrétní situace a úrovně posluchačů
 • mění organizační strukturu (včetně pracovních míst) s cílem podpořit změnu očekávaného chování spojuje se s ostatními, kteří podporují jeho zájmy a dokáží cíleně působit na druhé
 • aktivně vyhledává řešení, nové aktivity, postupy a možnosti, jak přesvědčit a ovlivnit ostatní
 • praktikuje „politické manévry“, aby dosáhl svého cíle a vlivu
 • dokáže využít potřeb a zájmu posluchačů pro svou věc
 • jeho projev a prezentace jsou charismatické, provokuje v dobrém slova smyslu
 • vtahuje posluchače do svého projevu nebo prezentace, nabízí jim atraktivní nápady a řešení, kterým nelze odolat
 • jeho prezentační a komutační projev je excelentní, zvládá s přehledem prezentaci a jednání před velkými skupinami v českém i cizím jazyce