Obecné dovednosti

b01Počítačová způsobilost  zařadit do exportu
0. úroveň - žádná

1. úroveň - základní
 • ovládá základní funkce počítače (ovládání jednoduchých programů - pokladna, příjem zboží na sklad, apod.)

2. úroveň - běžná
 • ovládá programy pro běžné kancelářské práce (zejména texty, tabulky, elektronická pošta, internet)
 • ovládá manipulaci se soubory (vyhledávání, kopírování, ukládání, přesun, mazání).

3. úroveň - vysoká
 • ovládá pokročilejší ovládání počítače (databáze, převody mezi kancelářskými aplikacemi, řešení jednodušších problémů)
 • používá nové aplikace, uvědomuje si analogie ve funkcích a ve způsobu ovládání různých aplikací
 • využívá funkcí jednotlivých aplikací (vzorce, formátování, grafická animace)
b02Způsobilost k řízení osobního automobilu  zařadit do exportu
0. úroveň - žádná

1. úroveň - základní
 • má oprávnění k řízení osobního automobilu,
 • oprávnění využívá sporadicky
 • má teoretické znalosti v oblasti řízení automobilu a jeho základní údržby

2. úroveň - běžná
 • má oprávnění k řízení osobního automobilu,
 • běžně se orientuje ve známém prostředí
 • zvládá jízdu na kratší trasy,
 • zajistí základní údržbu automobilu

3. úroveň - vysoká
 • má oprávnění k řízení osobního automobilu,
 • běžně se orientuje ve známém i neznámém prostředí
 • řídí automobil i na delší vzdálenosti,
 • orientuje se v údržbě automobilu
b03Numerická způsobilost zařadit do exportu
0. úroveň - žádná

1. úroveň - základní
 • zná základní matematické operace (+,-,*,/)
 • orientuje se v základních číselných údajích (např. orientace ve výplatní pásce, jednoduché tabulky, účtenky)
 • používá jednoduché nástroje, jako je např. kalkulačka, pravítko
 • orientuje se v měrových soustavách (např. litr) a ve fyzikálních veličinách (např. váha, rychlost)

2. úroveň - běžná
 • používá běžné aritmetické a geometrické operace (např. trojčlenka, procenta, zlomky, výpočty objemů a ploch)
 • orientuje se v měrových jednotkách a dokáže je převádět (např. ary na hektary, litry na decilitry apod.)

3. úroveň - vysoká
 • provádí složitější aritmetické a geometrické výpočty a operace
 • provádí převody mezi různými měrovými soustavami
b04Ekonomické povědomí zařadit do exportu
0. úroveň - žádná

1. úroveň - základní
 • zvládá založit si a běžným způsobem používat bankovní účet, vč. platební karty
 • orientuje se v základních ekonomických pojmech,
 • zvládá vyplnit jednoduchý formulář
 • orientuje se v základních finančních produktech a službách (např. půjčka) a je schopen je prakticky využít

2. úroveň - běžná
 • orientuje v ekonomických pojmech
 • orientuje se v běžných účetních dokladech (faktura, objednávka, příjemka apod.)
 • orientuje se v tvorbě kalkulací, vytvoří jednodušší rozpočty a pracuje v souladu s nimi
 • orientuje se v základních ekonomických ukazatelích obchodní činnosti (marže, zisk, náklady) a terminologii
 • zvládá vyhledat si a zajistit financování (úvěr) a pojištění
 • zvládá založit si a vést bankovní účet (internet banking, tele banking)

3. úroveň - vysoká
 • provádí kalkulace a rozpočty
 • orientuje se v mikroekonomických a makroekonomických ukazatelích a je schopen s nimi v praxi pracovat
 • orientuje se v ekonomické legislativě
 • orientuje se v ekonomickém a finančním řízení a rozumí základním pojmům (rozvaha, odpisy, výsledovka, zisk)
 • zná a využívá i složitější metody financování (záruky, úvěry, investice)
b05Právní povědomí zařadit do exportu
0. úroveň - žádná

1. úroveň - základní
 • zvládá porozumět základním právním dokumentům a normám, je schopen se chovat v souladu s nimi

2. úroveň - běžná
 • zvládá posoudit a vysvětlit zásady právně přípustného jednání (co je z hlediska platných zákonů přípustné a co nikoliv)
 • zvládá práci s informacemi v oblasti práva (kde nalézt informace, na jaké instituce se v případě potřeby obrátit)
 • orientuje se v základech obchodně-smluvní problematiky (např. nákup, prodej a převody nemovitostí)
 • orientuje se v základech legislativy soukromého podnikání (daně, ustavování společnosti)

3. úroveň - vysoká
 • má právní povědomí, aplikuje znalosti zákonů a legislativy běžně ve firemní praxi využívané (obchodní zákoník, občanský zákoník,..)
 • orientuje se v právních úkonech, dokumentech i subjektech právní praxe,
 • zvládá aktivní právní jednání
b06Jazyková způsobilost v češtině zařadit do exportu
0. úroveň - žádná

1. úroveň - základní
 • rozumí hlavnímu smyslu písemných informací souvisejících s výkonem práce, vyhledává specifické informace v nenáročném textu
 • interaktivně komunikuje v jednoduchých a běžných situacích (např. jednoduché telefonáty, běžná společenská komunikace)
 • rozumí hlavním bodům krátkého slyšeného projevu o záležitostech relevantních pro danou pracovní oblast
 • sestaví a zaznamená krátké vzkazy a poznámky v oblastech relevantních pro danou pracovní oblast

2. úroveň - běžná
 • rozumí písemným textům týkajících se všeobecných problémů a problémů souvisejících s výkonem práce, vlastní interpretace, orientace v autentických materiálech
 • poměrně plynule a spontánně reaguje, komunikuje ve známém kontextu, formuluje svůj názor a referuje o záležitostech relevantních pro danou pracovní oblast
 • orientuje se v rozsáhlejších ústních projevech v originále (např. poslech přednášky)
 • sestaví gramaticky správné písemné texty na obecná témata,
 • písemně zformuluje svá stanoviska

3. úroveň - vysoká
 • důkladně se orientuje a rozumí i náročným odborným textům, které se dané pracovní oblasti přímo nedotýkají, rozlišuje styl písemného projevu
 • plynule a spontánně reaguje, včetně komunikace s rodilými mluvčími, využívá jazykové prostředky pružně a efektivně pro nejrůznější účely (společenské, profesní), přesně formuluje své názory a vyjadřuje se i ke složitějším tématům
 • rozumí rozsáhlým i méně zřetelně strukturovaným výpovědím
 • sestaví strukturované podrobné písemné texty i na složitá témata, formálně a stylisticky přizpůsobí tyto texty danému účelu
b07Jazyková způsobilost v angličtině zařadit do exportu
0. úroveň - žádná

1. úroveň - základní
 • A1 - Rozumí často užívaným každodenním výrazům a základním frázím umožňujícím mu uspokojovat základní životní potřeby a umí takové výrazy a fráze používat. Umí představit sebe a jiné, umí se ptát na osobní údaje, jako například kde někdo žije, koho zná a co vlastní, a umí na podobné otázky odpovídat. Dokáže se jednoduše domluvit, pokud člověk, se kterým mluví, hovoří pomalu a zřetelně a je ochoten mu pomoci
 • A2 - Rozumí větám a často užívaným výrazům týkajícím se každodenního života (např. základní osobní údaje a informace o rodině, nakupování, místo kde žije, zaměstnání). Dokáže komunikovat v jednoduchých, často se opakujících situacích, které vyžadují jednoduchou, přímou výměnu informací o důvěrně známých, často se opakujících záležitostech. Jednoduchým způsobem umí popsat své vzdělání, své nejbližší okolí a věci týkající se bezprostředních potřeb

2. úroveň - běžná
 • B1 - V hlavních rysech rozumí informacím o důvěrně známých věcech, se kterými se pravidelně setkává v práci, ve škole, ve volném čase apod., pokud jsou vyjádřeny zřetelným standardním způsobem. Umí se vypořádat s většinou situací, které mohou nastat při cestování na území, kde se daným jazykem hovoří. Umí vytvořit jednoduchý souvislý text o tématech, která dobře zná nebo která ho osobně zajímají. Dokáže popsat zážitky a události, sny, naděje a touhy a stručně zdůvodnit a vysvětlit své názory a plány
 • B2 – Rozumí hlavním myšlenkám složitých textů jak s konkrétními, tak abstraktními náměty, včetně odborné diskuse o oboru své specializace. Dokáže se dorozumět plynule a spontánně tak, že může uspokojivě vést běžný dialog s rodilými mluvčími bez většího úsilí na obou stranách. Umí sestavit jasný podrobný text o širokém okruhu témat, vysvětlit stanovisko k aktuálním problémům a uvést výhody a nevýhody různých možností

3. úroveň - vysoká
 • C1 - Rozumí širokému okruhu náročných a delších textů a dokáže rozpoznat skrytý význam. Umí se vyjadřovat plynule a spontánně, bez příliš zjevného hledání výrazů. Dokáže používat jazyk pružně a účinně pro společenské, studijní a pracovní účely. Umí vytvořit jasný, dobře členěný podrobný text o složitých tématech, prokázat uvědomělé užití zásad stavby textu, spojovacích výrazů a prostředků vyjadřujících vazby v textu
 • C2 – Snadno rozumí prakticky všemu, co slyší nebo čte. Dokáže shrnout informace z různých mluvených a psaných zdrojů, rekonstruovat argumenty a vysvětlení a souvisle je prezentovat. Umí se vyjadřovat spontánně, velice plynule a přesně, přičemž rozlišuje jemnější významové odstíny i ve složitějších situacích
b08Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce zařadit do exportu
0. úroveň - žádná

1. úroveň - základní
 • A1 - Rozumí často užívaným každodenním výrazům a základním frázím umožňujícím mu uspokojovat základní životní potřeby a umí takové výrazy a fráze používat. Umí představit sebe a jiné, umí se ptát na osobní údaje, jako například kde někdo žije, koho zná a co vlastní, a umí na podobné otázky odpovídat. Dokáže se jednoduše domluvit, pokud člověk, se kterým mluví, hovoří pomalu a zřetelně a je ochoten mu pomoci
 • A2 - Rozumí větám a často užívaným výrazům týkajícím se každodenního života (např. základní osobní údaje a informace o rodině, nakupování, místo kde žije, zaměstnání). Dokáže komunikovat v jednoduchých, často se opakujících situacích, které vyžadují jednoduchou, přímou výměnu informací o důvěrně známých, často se opakujících záležitostech. Jednoduchým způsobem umí popsat své vzdělání, své nejbližší okolí a věci týkající se bezprostředních potřeb

2. úroveň - běžná
 • B1 - V hlavních rysech rozumí informacím o důvěrně známých věcech, se kterými se pravidelně setkává v práci, ve škole, ve volném čase apod., pokud jsou vyjádřeny zřetelným standardním způsobem. Umí se vypořádat s většinou situací, které mohou nastat při cestování na území, kde se daným jazykem hovoří. Umí vytvořit jednoduchý souvislý text o tématech, která dobře zná nebo která ho osobně zajímají. Dokáže popsat zážitky a události, sny, naděje a touhy a stručně zdůvodnit a vysvětlit své názory a plány
 • B2 – Rozumí hlavním myšlenkám složitých textů jak s konkrétními, tak abstraktními náměty, včetně odborné diskuse o oboru své specializace. Dokáže se dorozumět plynule a spontánně tak, že může uspokojivě vést běžný dialog s rodilými mluvčími bez většího úsilí na obou stranách. Umí sestavit jasný podrobný text o širokém okruhu témat, vysvětlit stanovisko k aktuálním problémům a uvést výhody a nevýhody různých možností

3. úroveň - vysoká
 • C1 - Rozumí širokému okruhu náročných a delších textů a dokáže rozpoznat skrytý význam. Umí se vyjadřovat plynule a spontánně, bez příliš zjevného hledání výrazů. Dokáže používat jazyk pružně a účinně pro společenské, studijní a pracovní účely. Umí vytvořit jasný, dobře členěný podrobný text o složitých tématech, prokázat uvědomělé užití zásad stavby textu, spojovacích výrazů a prostředků vyjadřujících vazby v textu
 • C2 – Snadno rozumí prakticky všemu, co slyší nebo čte. Dokáže shrnout informace z různých mluvených a psaných zdrojů, rekonstruovat argumenty a vysvětlení a souvisle je prezentovat. Umí se vyjadřovat spontánně, velice plynule a přesně, přičemž rozlišuje jemnější významové odstíny i ve složitějších situacích