Centrální databáze kompetencí

Co jsou kompetence

Kompetence představují souhrn vědomostí, dovedností, schopností a postojů umožňující pracovní uplatnění a osobní rozvoj jednotlivce. Vyjadřují předpoklady k výkonu určitého souboru činností.

Vlastnosti kompetencí:

 • musí být sledovatelné
 • musí být měřitelné / hodnotitelné
 • musí být trénovatelné / přístupné změně a rozvoji

Kompetenční model NSP

je nástrojem, který umožňuje strukturovaně popsat a zařadit soubor požadovaných kompetencí pro výkon jednotek práce.

Vlastnosti kompetenčního modelu NSP:

 • je strukturovanou množinou kompetencí
 • zahrnuje oblast měkkých i odborných kompetencí
 • jednotlivé kompetence, případně oblasti kompetencí, jsou klasifikovány a jsou pro ně definovány úrovně, kterých mohou kompetence dosahovat
 • klasifikace má hierarchickou strukturu
 • umožňuje komunikaci s dalšími systémy, které využívají kompetence

Struktura kompetenčního modelu NSP

Struktura kompetenčního modelu NSP

Měkké kompetence

(soft competence) jsou souborem požadavků potřebných pro kvalitní výkon jednotky práce, nezávislých na konkrétní odbornosti, ale na komplexních schopnostech člověka. Mají průřezový charakter a jsou napříč obory přenositelné a uplatnitelné.

Seznam měkkých kompetencí

Kód Název
1 Efektivní komunikace
2 Kooperace (spolupráce)
3 Kreativita
4 Flexibilita
5 Uspokojování zákaznických potřeb
6 Výkonnost
7 Samostatnost
8 Řešení problému
9 Plánování a organizace práce
10 Celoživotní učení
11 Aktivní přístup
12 Zvládání zátěže
13 Objevování a orientace v informacích
14 Vedení lidí (leadership)
15 Ovlivňování ostatních

Obecné dovednosti

(generic hard competence) jsou souborem obecných požadavků potřebných pro výkon práce, které zcela výhradně nesouvisí s určitou profesí. Mají průřezový charakter a jsou napříč obory přenositelné a uplatnitelné.

Seznam obecných dovedností

Kód Název
1 Počítačová způsobilost
2 Způsobilost k řízení osobního automobilu
3 Numerická způsobilost
4 Ekonomické povědomí
5 Právní povědomí
6 Jazyková způsobilost v češtině
7 Jazyková způsobilost v angličtině
8 Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce

Odborné znalosti a dovednosti

(specific hard competence, technical hard competence and knowledge) jsou souborem odborných požadavků potřebných pro výkon jednotky práce. Dají se relativně jednoduše a jednoznačně změřit a ověřit testem nebo praktickou zkouškou.

Odborné znalosti označují teoretické vědomosti požadované pro výkon určité pracovní činnosti nebo souboru pracovních činností (např. rostlinolékařství, technické kreslení ve strojírenství a v kovovýrobě).

Odborné dovednosti označují praktické dovednosti požadované pro výkon určité pracovní činnosti nebo souboru pracovních činností. Jedná se o schopnost aplikovat teoretické vědomosti v praxi (např. diagnostikování poruch elektrotechnických zařízení, vysazování zeleniny, seřizování a zkoušení přístrojového vybavení civilních a vojenských letadel).

Odborné znalosti a dovednosti se člení dle odborného směru, se kterým souvisí - oborové (znalostní) členění a dle charakteru činnosti, se kterou souvisí - činnostní členění.

Odborná dovednost v sobě zahrnuje „oborovou“ (znalostní) i „činnostní“ dimenzi. Např. dovednost „opravy dřevoobráběcích strojů“ zahrnuje jednak znalost dřevoobráběcích strojů a jednak činnost „opravy“ představující zvládání postupů při technických opravách.

Odborná znalost zahrnuje pouze „oborovou“ (znalostní) dimenzi, člení se jen dle odborného směru, se kterým souvisí.

Úrovně kompetencí

Úroveň kompetence je vyjádřena číselnou hodnotou, která udává, v jakém rozsahu a hloubce je určitá kompetence vyžadována pro výkon dané jednotky práce.

Číselná hodnota úrovní je dále doplněna o deskriptory – popisy jednotlivých úrovní.

Měkké kompetence jsou řazeny do úrovní 0 až 5. Každá měkká kompetence je popsána prostřednictvím sady přímo pro ni vytvořených deskriptorů – vzorů chování vykonavatele jednotky práce. Nejnižší úrovně kompetence vyjadřují nízké nebo žádné požadavky na zvládání dané kompetence, nejvyšší úrovně vyjadřují vysoké požadavky na zvládnutí kompetence.

Obecné dovednosti využívají úrovně 0 až 3. Pro jednotlivé dovednosti je definována každá úroveň samostatně. Nejnižší úrovně dovednosti vyjadřují nízké nebo žádné požadavky na zvládání dané dovednosti, naopak nejvyšší úroveň vyjadřuje vysoké požadavky na zvládnutí dovednosti.

Odborné znalosti a dovednosti využívají úrovně 1 až 8. Pro oblast odborných znalostí a dovedností byly vytvořeny jednotně a obecně formulované deskriptory (odpovídají deskriptorům kvalifikačních úrovní jednotek práce). Východiskem pro tyto deskriptory je EQF. Úroveň odborných znalostí a dovedností předurčuje zařazení jednotky práce do odpovídající kvalifikační úrovně.

Klasifikace kompetencí

Klasifikace kompetencí je třídění a kódování kompetencí z hlediska typu a obsahu kompetence a její činnostní a znalostní dimenze.

Klasifikace a jasně daná hierarchie kompetencí umožňuje správu a aktualizaci kompetenčního modelu (např. hledání stávajících, klasifikování nových kompetencí) i využívání a rozvoj KM NSP (např. párování, příbuznost, klastrování jednotlivých kompetencí, hledání dle synonym).

Klasifikace je dána kódem, který má 1 - 4 znaky - hladiny klasifikace. (pozn. Hladina vyjadřuje stupeň hierarchie kompetenčního modelu).

Znázornění struktury klasifikačního kódu

Znázornění struktury klasifikačního kódu

Za kódem kompetence se doplňuje čtyř místné pořadové číslo.

Jako ukázka jsou uvedeny příklady kompletního kódu a textu kompetence

c11._.0036 anatomie, fyziologie, morfologie koní (odborná znalost)
c11.A.6081 získávání včelích produktů, jejich úprava, skladování a příprava pro prodej (odborná dovednost)
a01 Efektivní komunikace (měkká kompetence)
b01 Počítačová způsobilost (obecná dovednost)

Centrální databáze kompetencí

Centrální databáze kompetencí - CDK je autonomním systémem pro správu kompetencí. Existence CDK vychází z reálné potřeby sjednocení a udržení pevné vazby soustavy kompetencí v NSP a NSK a z potřeby vzájemného propojení obou soustav. Navazuje na skutečnost, že Národní soustava kvalifikací vychází při formulování požadovaných kompetencí z Národní soustavy povolání a obě soustavy využívají kompetence při definování kvalifikačních požadavků.

Centrální databáze kompetencí udržuje transparentní soustavu kompetencí pro všechny vstupující subjekty.

Vlastnosti centrální databáze kompetencí

 • CDK funguje jako nástroj pro předávání informací o změnách v systémech NSP a NSK (nástroj propojení - např. při změně v NSP získávají tuto informaci tvůrci NSK; NSP stejným způsobem reaguje na změny v NSK)
 • CDK vyhovuje oběma uživatelským systémům (NSP a NSK) – aktuální podoba soustavy kompetencí je k dispozici pro použití, schválené standardy NSK nejsou negativně ovlivněny zásahy do soustavy kompetencí, CDK poskytuje náhled do druhého systému (jaké kompetence jsou použity v příbuzných kvalifikacích resp. jednotkách práce)
 • CDK využívá kompetenční model Národní soustavy povolání, který umožňuje propojení s Národní soustavou kvalifikací
 • CDK umožňuje udržení logiky kompetenčního modelu – udržení hierarchického uspořádání kompetencí, klasifikace dle obsahu a druhu kompetencí
 • CDK je schopna reagovat na změny, které vyplývají z procesů NSP a NSK
 • CDK využívá kompetenční model NSP, který má jasná pravidla pro vzájemné zohledňování změn a úprav kompetencí v obou soustavách a to v reálném čase
 • CDK umožňuje přístup z obou systémů NSP i NSK, případně z dalších aplikací.

Správa a vývoj CDK a soustavy kompetencí

 • průběžné revidování formátů, nástrojů a dat CDK
 • aktualizace kompetencí v návaznosti na úpravu povolání a kvalifikací (zrušení kompetence, změna formulace, rozklad, sloučení kompetence)
 • doplňování nových kompetencí nově vytvářených povolání a kvalifikací (nová formulace kompetence)
 • klasifikace aktualizovaných a nových kompetencí
 • čištění soustavy kompetencí (např. od průkazných duplicit odborných dovedností)
 • posuzování funkčnosti CDK a struktury kompetenčního modelu v závislosti na požadovanou kvalitu a využitelnost soustavy kompetencí a v souladu s trendy kompetenčního modelu v ČR i EU (zajišťování návaznosti kompetenčního modelu NSP na evropské programy a doporučení)
 • vývoj CDK a kompetenčního modelu (forma i obsah) dle požadavků cílových skupin.

Zkratky

Seznam používaných zkratek pro Katalog CDK

CDK Centrální databáze kompetencí
ČSÚ Český statistický úřad
DK Dílčí kvalifikace
EQF Evropský rámec kvalifikací
EU Evropská unie
JP Jednotka práce v Národní soustavě povolání
KM NSP Kompetenční model NSP
Kvalifikační úroveň
MPSV Ministerstvo práce a sociálních věcí
MŠMT Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
NSK Národní soustava kvalifikací
NSP Národní soustava povolání
NÚV Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
RVP Rámcový vzdělávací program
ÚPK Úplná profesní kvalifikace v Národní soustavě kvalifikací
VZ NSP II. Veřejná zakázka Národní soustava povolání II.